Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

Konkurs przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "POKOLENIE" powstał w 2003 r. przy współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
         - upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
         - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
         - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:
         - teście konkursowym z zakresu przyrody, biologii oraz ochrony środowiska;
         - konkursie prac indywidualnych,

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół na jesieni wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.